Poienarii de Muscel

Monumente istorice

În comuna Poienarii de Argeș se află monumentul istoric de arhitectură de interes național Biserica de lemn „Sf. Voievozi” – Gabrieni datând din 1849.
În rest, alte două obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local, ambele clasificate ca monumente istorice de arhitectură

Solurile

Sub aspect pedologic comuna Poienarii de Muscel se încadrează în tipul genetic de soluri specifice etajului stejarului, căruia local îi corespund solurile silvestre brune, reprezentate în cea mai mare parte prin solurile negre argiloase de fânețe, soluri silvestre podzolice brune și brune-gălbui și pseudo redizionale specifice complexelor de interfluviu la care se adaugă solurile superficiale de luncă, nediferențiate.Această diversitate de soluri e generată de condițiile locale (litologice, morfologice, regim climatic, floră), individualizând anumite regnuri și creând diferențiere între zonele de interfluviu și cele de vale.

Fauna

Elementele cadrului natural sunt întregite de numeroase specii de animale de pădure dintre care cel mai reprezentativ este căprioara, element faunistic și vânătoresc a cărui zonă optimă de trai se întinde până la aproximativ 700-800m altitudine. Accidental e prezent și cerbul, alături de care este prezent tot accidental și ursul. Se mai remarcă iepurele, prezent în întreaga zonă care constituie vânatul cel mai important sub raport economic și vânătoresc sportiv. Dintre carnivore se remarcă vulpile și lupii și destul de rar râsul și pisica sălbatică.

Vegetatia

Vegetația specifică comunei Poienarii de Muscel o formează pădurea de fag care se întinde de-a lungul dealurilor, alternând cu păduri de gorun și păduri de foioase, comuna încadrându-se așa cum arăta Eugen Nedelcu în 1974 în domeniul de interferență al fagului și gorunului adică în etajul floristic normal. Cele mai compacte și mai întinse păduri se întâlnesc în satele Valea Îndărăt, Rada, Valea lui Bad și Valea Lupului. Printre speciile care compun pădurea de gorun în amestec se remarcă: ulmul, frasinul, carpenul, mesteacănul și alții. Printre arbuștii care îmbracă pădurea de gorun și fag, se remarcă: sângerul, cornul, alunul și păducelul.

Reteaua hidrografica

Rețeaua hidrografică temporară și semitemporară la nivelul comunei Poienarii de Muscel e reprezentată prin: Valea Tulbure, Valea Siliștei, Valea Magheriței, Valea Ederei, Valea Indarat.

Climatul zonei

Pentru caracterizarea climatică a comunei au fost folosite datele meteorologice de la stația Câmpulung situată la o distanță de 8 km.În ansamblu clima comunei are un caracter moderat atât în ceea ce privește regimul vânturilor, al precipitațiilor și umiditatea aerului.

Relieful zonei

Fiind situată în partea de N.E. a Subcarpaților Getici, comuna se încadrează ca evoluție geologică zonei Subcarpaților, fiind determinată de tectonica acestora, care îi imprimă o structură de sinclinal cu cădere de la N. la S.V., ambele fiind acoperite în primele etape de evoluție de straturi groase de nisipuri și pietrișuri cunoscute sub numele de „pietrișuri de Cândești”.

Istoricul localitatii

Din informațiile unor bătrâni se crede că această comună e foarte veche, iar numele de Poenari ar veni de la un oarecare boier Poenaru, care a trăit aici având casa pe terenul din centrul satului. Aceasta informație trebuie spulberată și nu poate fi luată de crezare, fiindcă acest Poenaru a murit acum 50 de ani și mai degrabă adoptase el numele de familie de la sat decât satul de la el. Afară de aceasta, mai multe hrisoave extrase de preot I. Răuţescu din arhiva veche a Protoeriei de la Academia Română și de la Arhivele Statului pomenesc de comuna Poenari.

Localizare

Comuna Poienarii de Muscel, așezată la 8 km de orașul Câmpulung Muscel și la 55 de km de reședința de județ, Pitești, constituie una din unitățile administrative ale județului Argeș. Suprafața comunei este de 38.5 km2.
Comuna Poienarii de Muscel este situată în partea de N.E. a județului Argeș, la o distanță de 8 km de Câmpulung și la 55 de km de Pitești, la poalele dealului Mățău și la 3 km de Râul Târgului.

Scurta prezentare a localitatii

Comuna Poienarii de Muscel, aşezată la 8 km de oraşul Câmpulung Muscel şi la 55 de km de reşedinţa de judeţ, Piteşti, constituie una din unităţile administrative ale judeţului Argeş. Suprafaţa comunei este de 38.5 km2.

Newsletter

Alege sa primesti ofertele noastre sau ale partenerilor nostri din Campulung si zona Muscel.